Vi söker just nu besiktningspersoner på flera platser i landet. Läs mer genom att klicka här.

Försäkringsbolag

Vi erbjuder vår besiktningstjänst även åt försäkringbolag. Där ingår möjlighet att sammanställa rapporter utifrån den statistik vi samlar in.

Skadeförebyggande besiktning

Under november 2022 gjorde vi, på uppdrag av ett större försäkringsbolag, slumpmässiga besiktningar ur försäkringsbeståndet för att identifiera vanliga risker i solcellsanläggningar. Samtliga anläggningar hade brister som kan leda till skador, ersättningsbara genom villahemförsäkringen.

Vårt arbetssätt…

Det finns flera aktörer som gör besiktningar av elinstallationer. Vi besiktar hela solcellsinstallationen. Både avseende elsäkerhetsregler men även tillverkarnas respektive installationsmanualer för att identifiera risker även på taket. Vi tillhandahåller ett överskådligt, bildförsett protokoll där åtgärder kan genomföras och bockas av.

…gynnar försäkringskund

Att slumpmässigt eller metodiskt utföra besiktningar på privatägda solcellsanläggningar är ett effektivt skadeförebyggande arbete som leder till konkreta åtgärder i den försäkrade egendomen. Detta då installatören är skyldig att åtgärda felen enligt konsumentskyddslagarna. 

… och försäkringsbolag

Utöver den direkt minskade risken för skador i den besiktade anläggningen leder reklamationer till dyrköpt kunskap hos installatörerna. Kunskapen tillsammans med insikten att försäkringsbolagen låter besikta installationer leder indirekt till minskade skaderisker i försäkringskollektivet framöver.

Vanliga skaderisker

Brand

Det är vanligt att elsäkerhetsregler inte uppfylls vid installationerna. I allmänhet vid förläggning av likströmskablar och i synnerhet på taket. Detta leder, under en förväntad livslängd på över trettio år, sannolikt till mer eller mindre allvarligt brandtillbud, beroende på hur snart det upptäcks.

Blåst/Storm

Det är vanligt att infästningen inte säkerställs för normala vindlaster, än mindre sitter fast under stormar vilket kan leda till ökade stormskadeersättningar.

Fukt

Fukt genom taket omfattas normalt inte av försäkringen men är ett mervärde för kunden och minskar risken för besvikelse gentemot försäkringsbolaget om skadan är framme. Vi inspekterar bland annat infästningar, genomföringar och eventuella skador på taket i samband med installation.

Riskanalys och statistik

I vår tjänst skadeförebyggande besiktning ingår en riskanalys för kategorierna brand, blåst, fukt och garantibrist. Detta innebär att vi sammanställer risker i försäkrade anläggningar löpande var tionde genomförd besiktning. Vid större volymer sammanställer vi istället månadsvis eller kvartalsvis. Vi redovisar riskerna på anläggningsnivå men även statistiskt på ackumulerat beställda besiktningar. Vid kontinuerliga uppdrag redovisar vi utöver resultat även trender över tid fördelad på geografiska skillnader och fördelat per installatör